veilig sportklimaat

Spivo vindt het belangrijk dat iedereen op een voor hem of haar veilige manier moet kunnen volleyballen.  Onlangs zijn we geconfronteerd met diverse gevallen van grensoverschrijdend gedrag binnen verschillende sport disciplines.  Iedereen binnen de sport en dus ook binnen het volleybal heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilig en geborgen klimaat waarin we allemaal onbezorgd kunnen sporten.

Beleidsplan seksuele intimidatie en misbruik

Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. Het is belangrijk om dit onderwerp binnen de vereniging bespreekbaar te maken. Het is van groot belang dat verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 

Verklaring omtrent gedrag

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Spivo een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Referenten onderzoek

 Verder wordt bij het aanstellen van een nieuwe trainer/ coach een intake gesprek gevoerd en referenties opgevraagd bij vorige verenigingen. Een andere maatregel die gehanteerd wordt is het bevragen van het Register tuchtuitspraken.

Meldplicht en meldverantwoordelijkheid

Daarnaast geldt een meldplicht seksuele intimidatie en misbruik. Trainers/ coaches en begeleiders worden elk jaar aan het begin van het nieuwe seizoen via de mail op de hoogte gebracht van deze meldplicht. De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

 

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

 

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

 

Binnen Spivo onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging via  het secretariaat. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club via  de vertrouwenspersoon

 

Op de Nevobo website is een document te vinden waar sporters terecht kunnen als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren of dit zien gebeuren. Ook als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag binnen jouw vereniging, kun je dit document raadplegen.

Bekijk ‘Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt?

 

Ook is er de mogelijkheid om anoniem melding te maken. Dit kan via de chatfunctie van FIER en SpeakUp.

vertrouwenspersoon

Zoals hierboven al aangegeven heeft Spivo een vertrouwenspersoon. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met diverse vragen over onder andere ongewenst gedrag, pesten en intimidatie. Zoals het woord al zegt is de informatie die je met de vertrouwenspersoon deelt vertrouwelijk, tenzij jij als melder deze informatie wilt laten delen.  Er is een protocol opgesteld waarin de rol van de vertrouwenspersoon binnen de vereniging is beschreven. 

Verantwoordelijkheid vertrouwenspersoon

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.  De vertrouwenspersoon houdt van alle meldingen een rapportage bij. Bij het afsluiten van het seizoen zal het Bestuur van de vertrouwenspersoon een eenvoudig verslag ontvangen, welke beknopt is zonder in details te treden.

Gedragsregels begeleiders

 Het Bestuur heeft samen met de vertrouwenspersoon de gedragsregels opgesteld.  Dit document moet door de begeleiders voor aanvang van hun activiteiten worden ondertekend. 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

 • een luisterend oor bieden;
 • adviseren over volgacties;
 • bijstaan tijdens gesprekken;
 • bemiddelen (met derden);
 • assisteren bij het zoeken naar geschikte oplossingen ; 
 • eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
 • assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;

Wanneer kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersoon inschakelen bij het signaleren van en/of het verkrijgen van adviezen omtrent:

 • Ongewenst gedrag: in het algemeen is dit elk gedrag van de ander, dat de melder sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag:  Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang, die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren
 • Pesten: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.  Het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door: het met opzet bekend maken van niet algemeen gedeelde kennis over persoon,   (privé)leven of het verleden van de betrokkene, het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of het verleden van de betrokkene of  het voeden van geruchten, het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake verwerpelijke daden of gedrag.
 • Intimidatie: iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar ook andere negatieve gevolgen zijn denkbaar.
 • Discriminatie: het opzettelijk iemand in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon (m/v) is verplicht tot geheimhouding van:

 • hetgeen hem/haar gegeven wordt, 
 • dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie is toevertrouwd of 
 • dat hem/haar bekend is geworden 

Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij uitdrukkelijke - indien mogelijk schriftelijke - toestemming van de melder.

Alleen met toestemming van de betrokkene(n) worden derden in kennis gesteld en vindt, indien nodig, verder overleg plaats. 

 

Leden, ouders en/of verzorgers van jeugdleden en begeleiders kunnen contact met de vertrouwenspersoon opnemen indien er sprake zou zijn van bijzondere situaties en/of onregelmatigheden zoals hierboven omschreven.  Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@spivo.nl 

 

Het Bestuur benadrukt dat deze email enkel en alleen door de vertrouwenspersoon gelezen kan worden.

Sponsoren

Onze sponsoren maken Spivo tot wat het nu is.

We kunnen hen niet vaak genoeg bedanken voor hun vertrouwen in onze vereniging.


Interesse in een proeftraining?

Op zoek naar een leuke en gezellige volleybalvereniging in de buurt? Of wil je gewoon eens een kijkje nemen bij Spivo om te zien of volleybal iets voor jou is? Dat kan! Spivo staat open voor iedereen, van jong tot oud en van puur recreatieve tot ambitieuze volleyballers!